LRL vil punktere mytene om vindkraft som miljøvennlig energi

 

Store industrielle vindkraftanlegg skal redde verdens klima, men utslippsfrihet er ikke nok til å kunne klassifisere et vindkraftanlegg som miljøvennlig. Det må også tas hensyn til naturverdier, friluftsliv, landskap/estetikk, kulturminner og kulturmiljø. Dessverre viser praksis at NVE/OED, i de fleste tilfellene, velger å se bort fra dette hensynet når det skal tildeles konsesjon. Det er verken miljøvennlig eller bærekraftig mener LRL.

Ved å synliggjøre omkostningene for miljø og naturmangfold, gjør vi et forsøk på å punktere en rekke "grønne"  og seiglivede myter om vindkraft. Stoff som har relevans for emnet, legges inn som undersider under tema "miljømytene om vind". En sammensatt argumentasjonsrekke faller på plass etterhvert.

 

 

Industriell vindkraft er en "grønn" utopi... Beklager! 

 

  •  Norge kan aldri bli Europas grønne batteri. Norsk vindkraft er uten betydning for EUs kraftforsyning.
  • Vindkraft truer naturmangfoldet, og er derfor ikke bærekraftig. Bærekraftig utvikling handler om forvalteransvar, og bygger på en «føre var»-holdning som forutsetter at man sikrer biologisk mangfold, og tar vare på/bevarer livsunderstøttende systemer. 
  • I forhold til energien som produseres, er vindkraft svært arealkrevende som kommer i direkte konflikt med naturforvaltningen.
  • Arealendring reduserer artenes leveområder, og utgjør den verste trusselen mot naturmangfoldet. Tre mil med internveier, som vil knytte vindturbinene sammen innenfor planområdet for Raskiftet vindkraftverket, vil medføre irreversible terrenginngrep og omfattende terrengforandringer i sårbar natur, som også vil påvirke naturmangfoldet utenfor selve planområdet.
  • Velfungerende økosystemer er et godt klimatilpasningstiltak! Meld. St. 33 (2012–2013), «Klimatilpasning i Norge», presiserer at naturforvaltning som sikrer et rikt og robust naturmangfold, er et viktig klimatilpasningstiltak. Derfor skal hensynet til klimaendringene integreres på en god måte i naturforvaltningen. Det skal legges best mulig til rette for å ivareta naturens evne til å tilpasse seg klimaendringene gjennom blant annet å styrke økosystemer og arters tilpasningskapasitet, et stort artsmangfold med stor genetisk variasjon, samt sikre et mangfold av naturtyper og levesteder. Vindkraftverk i sårbare naturområder er en stor trussel mot naturmangfoldet og økosystembasert forvaltning som et klimatilpasningstiltak!
  • Vindturbiner er støyforurensende installasjoner for mennesker, dyr og fugler. Forutsetningene for liv påvirkes og endres! 
  • Vindturbiner forurenser våre natur- og kulturlandskaper visuelt. Resulterer i dramatiske, negative landskapsforandringer og endret landskapsprofil som er synlig i flere mils omkrets. Vår historie og minner er fortøyd til landskapene.

 

Hvorfor nei til vindkraft?

 

Link til artikkel skrevet 1. oktober 2013 av Odd Handegård:

 

http://lanaturenleve.no/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Hvorfor-nei-til-vindkraft-ny4.pdf

Om keiserens nye klær i moderne utgave

 

Fortalt av Vidar Lindefjeld, 26. oktober 2013:

 

http://lanaturenleve.no/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/Om-keiserens-nye-klær-i-moderne-utgave-3.pdf