OFFENTLIGHETSLOVEN

Loven gjelder all "tradisjonell forvaltning", som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap.

 

Offentlighetsloven gjelder all «tradisjonell forvaltning», som departement, kommuner, fylkeskommuner og en del selskaper med offentlig eierskap.

Loven gjelder ikke for domstolenes dømmende virksomhet og politiets arbeid med straffesaker, og heller ikke for Stortinget og dets organer.

For å få innsyn må du kreve innsyn hos den virksomheten som har dokumentene eller opplysningene du søker. Du trenger ikke å vise til noen lovhjemmel, saksnummer, dokumentnavn el. Det eneste som kreves er at du gir en beskrivelse som gjør det mulig å finne de aktuelle opplysningene/dokumentene du søker, og at det ikke er alt for omfattende (se lovens § 28).

Avslag på innsyn skal alltid begrunnes med en lovhjemmel i offentleglova, jf. § 31. I tillegg skal det alltid vurderes merinnsyn, som er en avveining mellom behovet for hemmelighold opp mot samfunnets interesse i å få innsyn i de aktuelle opplysningene, se § 11 i loven. Kravet om merinnsyn gjelder i alle tilfeller, bortsett fra når det foreligger taushetsplikt.

Du kan alltid klage over avslag på innsyn. Dette gjelder både hvis du får fullt avslag, eller hvis dokumentet er sladdet. Klagen sendes da til de som har nektet innsyn, så skla de sende den videre til klageinstansen. Her finner du ferdig utkast til klagebrev.

Du finner mer info om hver enkelt paragraf i en egen veileder til offentleglova.

Klag på 1-2-3 --> Utkast til diverse klagebrev

Utkast til klagebrev over avslag på innsyn. Klagen sendes til den som har avslått kravet, som så skal sende den videre til rette klageinstans. 

 

Utkast til klagebrevene finner du her:

http://presse.no/offentlighet/klag-pa-1-2-3/   

 

Kilde: http://presse.no/pfu/