RETTMESSIG KLAGEINSTANS?

HUSK KLAGEFRISTEN 26. februar 2016 om du ønsker å påklage godkjent MTA-plan samt NVEs konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for Raskiftet vindkraftverk.

Se link til pdf-fil av aktuelle dokumenter.

Raskiftet­_201502177-36Austri Raskiftet DA - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Raskiftet vindkraftverk, Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke

NVE har godkjent miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for Raskiftet vindkraftverk. NVEs referanse: 201502177-36. Kan påklages innen 26. februar.

NVE har godkjent MTA-planen for Raskiftet

 

Vedtak

Med hjemmel i anleggskonsesjon datert 7.8.2015 post 16 godkjenner NVE fremlagte miljø-, transport og anleggsplan for bygging av Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke.

Vårt vedtak forutsetter at de fremlagte planer for miljø og transport ikke går ut over vilkår og forutsetninger gitt i konsesjonen. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter før anleggsarbeidene starter.

Vilkår

 • NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved byggearbeidet og når anlegget blir satt i drift.
 • Det kan fra NVE bli stilt krav om ytterligere detaljering og krav til dokumentasjon for deler av anlegget.
 • Endelige plan- og fasadetegninger for bygg, herunder eventuelle driftsbygg, skal forelegges NVE før byggestart.

Før anleggsarbeidet starter er tiltakshaver ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk. Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ikke må være i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Konsesjonæren er ansvarlig for at dette er avklart før anleggsarbeidene kan starte. Konsesjonæren er også ansvarlig for at tiltaket gjennomføres i overensstemmelse med de bestemmelsene i pbl som gjelder for tiltaket og med gjeldende underliggende forskrifter.

NVE minner om at anlegget er underlagt forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen (FOR-2012-12-07-1157). NVE har ikke vurdert om tiltaket tilfredsstiller forskriftens krav. (!)

Raskifet_201102774-272Oversendelse av anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse med vedlegg

201102774-272 Oversendelse av anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse fra NVE. Kan påklages innen 26. februar.

NVE har innvilget konsesjon og ekspropriasjonstillatelse

 

 

NVEs vedtak jf. oversendte anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse kan påklages. Klagefrist: fredag 26. februar 2016.

NVE har avveid fordeler og ulemper knyttet til alle de omsøkte tiltakene. Etter NVEs vurdering bør det gis konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for den omsøkte utvidelsen av planområdet, for bruk og opprusting av Villbekkvegen og for ny adkomstvei fra sør, herunder bruk og opprusting av Næringlivegen. Det bør også gis konsesjon for samlet installert effekt på 112 MW. Det bør derimot ikke gis konsesjon for bruk av intern luftledning i stedet for jordkabel.

Anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse er vedlagt. Siden det ikke gis konsesjon for bruk av luftledning, må tiltakshaver sende NVE et oppdatert kart over de konsesjonsgitte tiltakene innen 1.4.2016.

Evt. klagefrist for godkjenning av detaljplan – Raskiftet vindkraftverk

 

Bakgrunn, vedtak, merknader og vurderinger av detaljplanen:

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201102774/1620000

 

NVE viser til detaljplan for Raskiftet vindkraftverk datert 23.10.2015 og tilleggsopplysninger av 15.12.2015. Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene som er gitt i endelig konsesjon av 7.8.2015.

Vedtak

Med hjemmel i konsesjonen av 29.6.2015 godkjenner NVE fremlagte detaljplan for Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot kommuner, Hedmark fylke.

Vilkår

 • · Det skal utarbeides et oppdatert støykart før anleggsstart, og dette kartet skal forelegges NVE. Det skal også gis en oppdatert status for avbøtende tiltak knyttet til støy og skyggekast.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentral e-postadresse nve@nve.no.

Vi ber dere orientere grunneiere og andre rettighetshavere om vedtaket.

Signert:

Rune Flatby, avdelingsdirektør

Arne Olsen, seksjonssjef

 • «Det skal fortsatt være fint å gå på tur i området etter vindkraftutbygging», slår NVE fast. Påpeker at «utgangspunktet er at området kan brukes til vindkraftformål, gitt at vilkårene oppfylles».

  LRL erfarer at Austri Vind er i gang med å forhandle med NVE om vilkårenes absolutte krav. Det aksepterer vi ikke! Kommunene må stille krav til vilkåroppfyllelse.

 • "NVE ser det som hensiktsmessig å bruke svensk formel for sikkerhetsavstand mtp. iskast, og anser denne for å være relativt sikker.

  Austri ser det som utfordrende å oppfylle dette vilkåret uten å redusere kraftverkets produksjon betydelig, spesielt vanskelig blir det å unngå Raskiftet-toppen. Håndtering av dette vilkåret inkluderes i MTA hvis avklart innen MTA er ferdig utarbeidet."

 • (Klikk på foto)
  Detaljplanens tegning av turbinpunktene og idéskisse til mulige skiløyper innenfor planområdet.

  De skraverte sirklene som er slått omkring turbinpunktene, forestiller risiko-avstanden for iskast - ca. 400 meter. Type turbin er ikke avklart. Risiko-sonen må utvides hvis turbinenes totalhøyde og rotordiameter økes. Mulig veitraséene også må justeres når rapporten for grunnundersøkelsene er klar i slutten av november.

  Som vi ser, har Austri blant annet presset inn en løype i nord. Lagt den i skjæringspunktet mellom yttergrensen av to risikosoner som tangerer hverandre. Hvem tørr å bevege seg inn i et slikt område når hastigheten på tuppen av et vindturbinblad kan bli over 300 km i timen? En kraftledningstrasé, som opprinnelig skulle legges i jordkabel, vil dominere landskapet fra trafostasjon til Sætersætershøgda.

Planendringssøknad ute på høring!

Høringsfrist 11.12.15.

 

Detalj- og MTA-planen ute på begrenset høring.

Utsatt høringsfrist:

 

Trysil 15.12.15.

Åmot 11.12.15.

 

Dokumentene legges fram for Åmot kommunestyre 9. desember.

Ble politisk behandlet i Åmot formannskap 18. november.

 

Behandles i Trysil kommunestyre 15. desember.

Trysil formannskap 1. desember.

 

Møtene begynner kl. 09:00.

Kanskje vi ses?  

Opptak fra høringene i Åmot kommunestyre 09.12.15.

Kommunestyrets flertall valgte å følge formannskapets innstillinger. Det ble fremmet flere forlag til vedtak av Tove Brenna Holmen (Ap) og Silje Østerås (SV).

Raskiftet vindkraftverk - Planendringssøknad - journalført Trysil 19.10.15.

Planendringssøknad. Høringsfrist 11.12.15.

Raskiftet vindkraftverk - Swecos konsekvensutredning for ny adkomstvei sørfra - datert 11.09.15.

Med planendringssøknaden følger konsekvensutredning for nytransportveg/adkomstveg – Næringslivegen – inn sørfra via Næringlia i Trysil. Sweco har hatt ansvaret fo

Raskiftet_Arkeologisk rapport_Fylkesdirektøren_Hedmark fylkeskommune_ Mottatt Trysil 16.11.2015_

Det er stort potensial for ytterligere funn av kullgroper i området rundt registreringene - søndre tilkomstvei. Kullgropene godt synlige i terrenget.

Raskiftet vindkraftverk_Begjæring om tilbaketrekking av anleggskonsesjon_30.11.15._ Advokat Schiong m.fl.

Oversendt NVE og Åmot og Trysil kommuner 30.11.15.

 

 

Vedlegg til søknad om detaljplan:

 • Detaljplan vedlegg A : Turbinplasseringer innenfor planområdet - forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen. Idéskisse for fremtidige skiløypetraséer og referat fra møte med kommuner/lag- og foreninger etc. Vilkår 26 vedr. friluftsliv og skiløyper. 
 • Detaljplan vedlegg B :Visualisering av vindkraftverket. Forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplan for 3 utkikkspunkter.
 • Detaljplan vedlegg C : Støysonekart – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplan. Legg merke til at det konsesjonssøkte støysonekartet er retusjert i detaljplanen. Sonen for støy på østsida av Osensjøen er fjernet fra kartet. 
 • Detaljplan vedlegg D : Synlighetskart – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen.
 • Detaljplan vedlegg E : Kart over skyggekast fra turbinene – forskjeller mellom konsesjonssøkt og justert alternativ i detaljplanen.

 

MTA vedlegg 10Kontrollskjema m/tabellvedlegg

 

Innhold: 

- Tabell 2 Kontrollplan miljø

- Tabell 3 Transport på offentlig veinett

 - Tabell 4 Miljøhensyn ved hogst og skogrydding

 - Tabell 6 Miljøhensyn ved byggearbeid

 - Tabell 7 Kontrollskjema for friluftsliv

 - Tabell 8 Kontrollskjema forebyggende tiltak mot forurensning

Vedlegg til MTA-plan i springende rekkefølge:

 • MTA vedlegg 9  : Forslag til nye skiløypetraséer. (Modifisert 11.08.15. Tegningsdato 02.10.15.) Merk: traséene ikke avklart med grunneier eller gått opp i terrenget. Øker tårnhøyde og rotordiameter må risikosonene utvides. Type turbin ikke endelig avklart. Risikosonene (avstand til fare for iskast) regnes ut etter formele d= (D + H) x 1,5
 •  MTA vedlegg 8  : Temakart: Flyrestriksjoner. Hensynssone fugl med flyforbud. Tegningsdato 08.10.15.
 • MTA vedlegg 7  : Designmanual for landskapsbehandling og terrengutforming. Utarbeidet av landskapsarkitekt Einar Berg, Norconsult AS, 08.09.15. Manualen er basert på erfaringer høstet av andre vindkraftverk i Norge med tilpasninger til forholdene i Raskiftet vindkraftverk. 
 •  MTA vedlegg 4.1 : Massetak (steinbrudd) i nord. Antatt max. uttaksområde utgjør 19.000 m2
 • MTA vedlegg 4.2 : Massetak (steinbrudd) i midtre område. Antatt max. uttaksområde utgjør 9.000 m2
 • MTA vedlegg 4.3 : Massetak i sør. Antatt max. uttaksområde i sør utgjør 10.000 m2 

Iskast - En fare om vinteren

Viktig notat av Sveinulf Vågene, styreleder La Naturen Leve.

Rapport Miljødir. 20.10.15. _Vindkraft­_ Håndteringen av miljøhensyn i konsesjonsordningen m.m.

Situasjonsbeskrivelser & Anbefalinger.

Begrenset høring: Detalj- og MTA-plan

 

Begrenset høring av detaljplan og miljø-, transport og anleggsplan - Raskiftet Vindkraftverk

NVE melder: 30.10.2015 | 12:00

Austri Raskiftet DA mottok endelig konsesjon for Raskiftet Vindkraftverk fra OED 29.6.2015, og oppdatert anleggskonsesjon fra NVE 7.8.2015. Prosjektet er nå under detaljplanlegging. I den forbindelse legges detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen ut på en begrenset høring til offentlige myndigheter.

Austri søker nå om godkjenning av detaljplan for Raskiftet vindkraftverk. Søknaden beskriver turbinstørrelse, antall turbiner og turbinplassering. Konsesjonen legger opp til at det skal være en viss fleksibilitet i turbinstørrelse grunnet teknologiutvikling fra søknadstidspunkt og frem til realisering av prosjektet. Grundige vurderinger av vindforhold sett opp mot tilgjengelige vindturbiner medfører at det nå planlegges færre og større turbiner enn det som var grunnlaget for konsesjonssøknaden.

Det søkes samtidig om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA). MTA skal bygge på detaljplanen, og sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift av anlegget tar hensyn til miljøinformasjonen som er fremkommet i konsekvensutredningene og krav stilt i konsesjonen.

http://www.nve.no/no/Om-NVE/Lover-og-forskrifter/Forskrifter-pa-horing/Tillegshoring---Raskiftet-vindkraftverk/

 

Rettleiar for utarbeiding av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for anlegg med konsesjon etter energilova (2011) finner du her:

http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2011/veileder2011_06.pdf

Raskiftet - Møtereferat 18.06.15. - Status, avklaringer og fremdrift - Avsender NVEs miljøtilsyn

Referat fra Austris møte med NVE og NVEs miljøtilsyn.

Korrespondansen mellom Austri og Vegvesenet om bruk av fylkesveg 562 ved utbygging av vindkraftverk – brev fra Austri Vind - journalført Trysil kommune 27.10.15. Innsyn 10.11.15.

Austris høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017- datert 17. april 2013

Forstudier FV 562 (Vestside-vegen): Visse tilpasninger med høybrekk/lavbrekk/kurvaturjusteringer. Bekostes av utbygger.

Austris vindkraftplaner - fra vondt til verre - Håvard Melbye, OA 10.11.15.

Jakter utenlandsk kapital - Østlendingen 27.10.15.

Om Austri Vinds jakt på kapital, m.m. - Håvard Melbye - Lokalavisa Trysil Engerdal 05.11.15.

Åpne spørsmål til Åmot kommune 04.11.15.

Vedr. endringer i konsesjonsvilkårene for Raskiftet vindkraftverk.

Østlendingen - oppslaget etter åpne spørsmål Åmot kommunestyre - 04.11.15.

Åpen spørretime - Søker tilgjengelighet - Østlendingen 09.11.15.

NVEs melding til Trysil kommune 30.10.15. om begrenset høring detalj- og MTA-plan med høringsfrist 25.11.15.

Raskiftet vindkraftverk - NVEs svar til Trysil vedr. ønske om utsatt høringsfrist for detalj- og MTA-plan - innsyn 12.11.15.

NVE - ny vurdering av utsatt høringsfrist detalj- og MTA-plan - Åmot kommune

Åpne spørsmål til Ola Børke og Austri Vind, Lokalavisa Trysil og Engerdal, 13. august 2015, La Raskiftet Leve

Spørsmål vedr. avklaring av diverse eierskap v/ Snefrid Reutz-Håkenstad, styreleder LRL.

Vindkraftutbygging tross store miljøkonflikter - NTB-DN 10.03.2013 - Riksantikvaren trekker seg

Et aktuelt tilbakeblikk i anledning rapporten til Miljødirektoratet.

Innledning til vindkraftdebatt - medlemsmøte Trysil Høyre - 29.01. 2913

Vindkraft på Raskiftet? Innledning til debatt ved Anders Nyhuus.

NVE- Høring av planendringssøknad med frist 11.12.15.

Nord-Odal - Vedtak og saksutredning - disp. kommuneplanens arealdel