Presentasjon av Austri Raskiftet DA (i følge utbygger).

 

Austri Raskiftet DA eies av selskapene Gudbrandsdal Energi AS, Statskog Vind AS og Eidsiva Vekst AS, som er et heleid datterselskap av Eidsiva Energi AS. (Heretter omtalt som Austri).

            Selskapet er skilt ut fra Austri Vind for å ta hånd om utbygging av vindkraftverk på Raskiftet. Austri Vind ble etablert august 2010 og eies av energiselskapene Eidsiva Energi og Gudbrandsdal Energi, samt Statskog Vind. Selskapets formål er å finne egnete lokaliteter for vindkraft i Hedmark og Oppland, utvikle vindkraftprosjekter og selv, eller sammen med partnere, bygge og drive vindkraftverk i denne regionen.

            Austri Vind skal være en aktiv pådriver for utbygging av vindkraft i Hedmark og Oppland som et bidrag til bedre klima og regional verdiskaping. Utbygging av vindkraft kan gi store industrielle muligheter, og en vindkraftsatsing i Innlandet vil skape langsiktige kompetansearbeidsplasser.

            Austri Vind har kontor på Gjøvik, og eies av Eidsiva Vekst AS (50 %), Gudbrandsdal Energi AS (25 %) og Statskog Vind AS (25 %).

 

Eidsiva Energi

Eidsiva Energi er den største aktøren innen produksjon, overføring og salg av kraft i Hedmark og Oppland. Konsernet er Innlandets største industriselskap med en årlig omsetning på ca. 4,5 milliarder kroner, 1000 ansatte, en årlig vannkraftproduksjon på ca. 3,4 TWh og 21 000 kilometer med strømnett (linjer og kabler). Eidsiva Energi er eid av kommuner og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland!

 

Gudbrandsdal Energi

Gudbrandsdal Energi AS er et aksjeselskap som ble etablert i 1987, men drift av kraftverk og distribusjon av strøm har vært kjernevirksomhet i 40 år. Selskapets virksomhet konsentrerer seg om produksjon, distribusjon og salg av energi. Gudbrandsdal Energi AS eies av kommunene Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer. Selskapet driver produksjon, distribusjon og omsetning av elektrisk kraft i de 4 kommunene som eier selskapet. Selskapet har områdekonsesjon for å distribuere elektrisk kraft inntil 24 kV til innbyggerne i de 4 eierkommunene, samt den sørlige delen av Sel kommune.

 

Statskog

Statskog er Norges største grunneier og eier totalt 60 000 km2 landareal, noe som tilsvarer ca. 1/5 av fastlands-Norge. Statsforetaket har til formål å forvalte, drive og utvikle eiendommene med de tilhørende ressursene, og det utfører tjenester som naturlig hører under forvaltningen av utmarkseiendommene. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på økonomisk resultat, samtidig som viktige naturverdier ivaretas. Statskog fokuserer på økt produksjon av fornybar og CO2-nøytral energi, og har fokus på verdiskaping i regioner der Statskog har eiendommer.