2. des, 2015

Åmot KS: Saksframlegg - PS 15/91 - PS 15/92 - PS 15/93

(Gjør et nytt forsøk med å legge inn link til saksframleggene da liken ikke fungerte via normal vei.)

Raskiftet: Åmot kommune snart klare til å avgi sine høringsuttalelser til NVE. 9. desember står 3 viktige saker på sakskartet til Åmot kommunestyre:

PS 15/91 - Høringsuttalelse til NVE - planendringssøknad for Raskiftet Vindkraftverk - Åmot kommune (s. 238-280)
PS 15/92 - Høringsuttalelse Åmot kommune - MTA og Detaljplan - Raskiftet Vindkraftverk - NVE (s. 281-471)
PS 15/93 - Dispensasjon fra kommunedelplan for Osen-området for justering av plangrense for konsesjonsområdet for Raskiftet Vindkraftverk - Austri Raskiftet DA (s. 472-485)

Alle vedlegg med store illustrasjoner følger saksframleggene. Anbefales!

http://82.147.50.132/Amot/Dmb/ShowDmbDocument?mId=776&documentTypeId=MI 

 

Åmot kommune har gjort en solid jobb med detalj- og MTA-planen, men ser dessverre ikke at planendringen medfører store naturinngrep. Vi har en jobb å gjøre…

Vil også bemerke at kulturminnerapporten burde vært lagt ved saken. Austri Vind prøver å gi inntrykk av at kulturminneundersøkelsene 16. juni til 3. juli inkluderer området det søkes dispensasjon for. Det medfører ikke riktighet jf. rapporten. 

1. des, 2015

Trysil formannskap: Saksframlegg - Detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) - Høring

www2.trysil.kommune.no


NVE har sendt detaljplanen og miljø-, transport- og anleggsplanen (MTA) for Raskiftet vindkraftverk på begrenset høring til Åmot og Trysil kommune, med frist 25.11.2015.

Kommunene ba om utsatt høringsfrist som ble avslått av NVE. Begrunnelsen for avslaget var i følge NVE – brev datert 11.11.2015 - at «tiltakshaver har informert NVE om at det er avgjørende for prosjektets fremdrift at detaljplanen, som i denne saken bare omfatter selve turbinposisjonene, blir behandlet av NVE så raskt som mulig».

Etter ny vurdering fikk Åmot og Trysil utsatt høringsfrist for detaljplan/MTA til etter planlagt høring i kommunestyrenes desembermøte. Det vil si 9. desember for Åmots sin del og 15. desember for Trysil.

Formannskapet i Åmot behandlet detalj- og MTA-planen 18. november.

Trysil formannskap behandler planene 1. desember. Link til saksframlegg.

Rådmannens innstilling:

Trysil kommune mener at både detaljplan og MTA for Raskiftet vindkraftverk, jfr. høringsbrev fra NVE datert 30.10.15, på mange områder kan ivareta konsesjonsvilkårene på en god måte.

Trysil kommune vil be om at NVE gir konsesjonær pålegg om følgende tillegg til detaljplan eller MTA:

• Det alternative skiløypenettet, som konsesjonær har vist til både i detaljplan og MTA, skal avklares i forhold til egnethet, framkommelighet, tillatelse fra grunneiere og lokale ønsker, og inngå som del av godkjent MTA. Dette skal skje i samråd med kommunene og de lokale aktørene. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge et løypenett som kan aksepteres lokalt, må konsesjonær kunne revurdere plassering av enkelte turbiner.
• Konsesjonær skal utrede både støykonsekvenser, konsekvenser for trafikksikkerhet og eventuelle andre konsekvenser for beboerne langs fylkesveg 562 under anleggsfasen, både med adkomst via Rubbholvegen, som lagt til grunn i konsesjonssøknaden, og med alternativ adkomst fra sør via Næringlivegen. Dette skal inngå som del av godkjent MTA.
• Konsesjonær skal, som del av godkjent detaljplan og MTA, beskrive og illustrere lysmerking av vindturbinene som følge av standardkravene i de gjeldende forskriftene for merking av luftfartshinder, og med den turbinløsning som framgår av detaljplan.
• Konsesjonær skal i samråd med vegmyndighetene utrede og beskrive, og som del av godkjent MTA, behovet for oppgraderingstiltak på fylkesveg 562 som følge av anleggsfasen, både med adkomst via Rubbholvegen som lagt til grunn i konsesjonssøknaden og med alternativ adkomst fra sør via Næringlivegen.

1. des, 2015

Trysil formannskap: Saksframlegg - Planendringssøknad for Raskiftet vindkraftverk - Høring

www2.trysil.kommune.no


Planendringssøknaden for Raskiftet vindkraftverk er ute på høring. Behandles av Trysil formannskap 1. desember 2015. Link til saksframlegget.

Rådmannens innstilling:

Trysil kommune har følgende merknader til planendringssøknad for Raskiftet vindkraftverk, datert 16.10.15:

• Trysil kommune vil fraråde at Austri Raskiftet gis konsesjon for etablering av intern kraftlinje som luftstrekk mellom transformatorstasjon og Villbekkvegen.

Det vises til at dette bryter med landskapsverdiene i den minst berørte delen av planområdet, og med de miljøtilpasninger som er beskrevet for anlegget for øvrig og internkraftnettet i resten av området.

• Trysil kommune har ingen merknader til planendringene som går på justering av planområdet i nordvest, og bruk og nødvendig utbedring av Villbekkvegen og Næringlivegen inkludert ny trasé som nye adkomstveger.