Et vindkraftprosjekt kan ikke ses isolert fra andre energiformer, marked, EØS-direktiv, EU, samfunnsøkonomi, støtteordninger, naturforvaltning eller klima/miljøpolitikk. Dessuten vil forskning og teknologiutvikling kunne gi uante konsekvenser for en nabo til vindkraftverk.

Vi gjør derfor et forsøk på å differansiere nyheter og informasjon for å gjøre dem mer oversiktlige.

 

Konkurransekraft & økonomi preger bransjedebatten framfor "grønne" verdier...

Skal vindkraftkritikere klare å følge med i timen, er det viktig å ha en viss oversikt over hva som rører seg i vindkraftmarkedet. Bransjeorganisasjonene fører en aggresiv lobbyvirksomhet mot både politikere, kommuner og miljøorganisasjoner, og har utviklet tette bånd til forvaltning og forskermiljøer som beskjeftiger seg med energispørsmål. Først og fremst forskes det på faktorer som fremmer vindkraftindustriens egne interesser, og det utøves stort press for å endre rammevilkårene, som ikke alltid vil være til forbrukernes beste. Når man så legger til bransjens dragning mot tallsjonglering og retoriske utsagn som ligger tett opptil propaganda, skjønner man at det er en krevende øvelse å manøvrere seg innenfor gitte vindkraftlandskap. 

Om vi ikke jakter aktivt etter bransjenyheter, snubler vi stadig over noe som kan være interessant å bringe videre. Teknologiutviklingen går sin gang. For eksempel vil bransjens kostnadseffektive tiltak, som høyere og mer energieffektive turbiner, resulterer i enda mer lavfrekvent støy og visuell forsøpling, for oss som tvinges leve med installasjonene! Å holde seg orientert om hva som teknologisk er på trappene, kan være en god investering, om man vil unngå ubehagelige overraskelser i framtida.

Vi har valgt å samle nyheter knyttet til teknologi/forskning og turbinkomponenter i bloggen "Teknologi m.m." Artikler/kronikker som omhandler bransjens generelle markedsutvikling, visjoner og debatt, markedstenkning og rammebetingelser, legges inn under "Marked m.m."

Grønne sertifikater – dyrt og feilslått

Anbefaler å lese gjennom hele notatet om el-sertifikater. Grundig og godt håndverk fra Civita denne gangen. Bra!

 

Av Mats Kirkebirkeland, rådgiver i Civita.

Målet for ethvert klimatiltak må være å bidra til reduserte klimagassutslipp. Den mest effektive måten å gjøre det på, er å bruke virkemidler som er rettet direkte mot utslippene. Et eksempel på slike virkemidler er klimakvotemarkeder som EUs såkalte Emission Trading System (ETS), hvor man har satt et tak på tillatte utslipp. Dermed vil knapphet på utslippstillatelser gjøre at markedet finner frem til hvordan utslippene best kan reduseres. Et annet eksempel er klimaavgifter, der private aktører får et økonomisk incentiv til å redusere sine utslipp.

Elsertifikatordningen, populært kalt «grønne sertifikater», er, i motsetning til disse et indirekte virkemiddel, der man subsidierer utslippsfri kraft. Subsidiering av fornybar kraftproduksjon gir økt fornybar kraftproduksjon. Men bidrar det til å redusere klimagassutslipp, nasjonalt og globalt?

Globalt vet vi at en politikk for å redusere klimagassutslipp vil måtte bidra til redusert fossil energiproduksjon, noe som igjen skaper behov for økt fornybar energiproduksjon. Det er imidlertid langt fra sikkert om man kan snu dette resonnementet på hodet, og at utbygging av mer fornybar energi med nødvendighet vil føre til reduserte klimagassutslipp.

Den grønne elsertifikatordningen er en av Norges største klimasatsinger. Da er det urovekkende at det hersker stor usikkerhet om hvorvidt ordningen faktisk vil bidra til en reduksjon i globale klimagassutslipp. Stort sett all tilgjengelig forskning viser at ordningen i beste fall kan ha en positiv klimaeffekt på lang sikt, mens det på kort og mellomlang sikt er liten tvil om at ordningen ikke har positiv klimaeffekt. Enkelte studier viser at ordningen faktisk kan ha en negativ effekt på klimaet.

Økonomer advarte sterkt mot denne type klimapolitikk. De grønne sertifikatene har utløst milliardinvesteringer i ny kraftproduksjon og nettkapasitet i et marked som ikke etterspurte mer energi, og som fra før av var et av de mest klimanøytrale og velfungerende kraftmarkedene i verden.

I 2013 kostet ordningen med grønne sertifikater norske strømforbrukere 1,2 milliarder kroner. Ut fra et enkelt regnestykke for tidsperioden frem til 2035, tilsvarer dette cirka 26 milliarder 2013-kroner. Det samfunnsøkonomiske tapet er blitt beregnet til mange hundre milliarder kroner frem til år 2035, når ordningen etter planen blir avsluttet.

Norske strømkunder har altså fått en «skjult» klimaskatt utenfor statsbudsjettet, på mange titalls milliarder kroner, for å benytte seg av elektrisitet, der opphavet i hovedsak er klimanøytral, norsk vannkraftproduksjon.

Dette strider mot ideen om at den som forurenser skal betale kostnaden for utslippene, et prinsipp som er relativt godt forankret, både ut fra et klimarettferdighetsperspektiv og som en politikk som skaper riktige incentiver for endret adferd og som faktisk medfører en reduksjon av klimagassutslipp.

Konsekvensen av en mengde ny kraftproduksjon inn i et marked der det ikke har vært en tilsvarende økning i etterspørselen, vil føre til kraftoverskudd og svært lave kraftpriser i det nordiske elektrisitetsmarkedet, både på kort og mellomlang sikt. Lavere kraftpriser reduserer lønnsomheten i all kraftproduksjon. Det gjør at sertifikatprisen må være desto høyere for å utløse den nye fornybare kraften som systemet skal legge til rette for. Kraftproduksjonen som utløses, er ikke bedriftsøkonomisk lønnsom uten sertifikater. Det reduserer også lønnsomheten i eksisterende fornybar kraftproduksjon.

Begrunnelsene for å innføre sertifikatordningen varierer, avhengig av hvem og når man spør. Mye tyder på at hensyn til lokale investeringer, arbeidsplasser og distriktspolitikk har kommet høyere på formålslisten enn en reell reduksjon i klimagassutslipp.

Men skal man ta klimaproblemet på alvor, trengs klare mål og en mest mulig effektiv politikk, som faktisk bidrar til en reduksjon i globale klimagassutslipp. I et nylig publisert Civita-notat viser jeg at de grønne sertifikatene som er innført i Norge og Sverige, ikke er i denne kategorien.

Artikkelen er på trykk i Finansavisen 15.8.15. Se også notatet kronikken baserer seg på:

http://www.civita.no/?download=39584&file=Civita-notat_20_2015.pdf