Næringlivegen tur/retur 15.11.15.

Næringlivegen tur/retur 15. november 2015.

I disse dager behandler politikerne i Åmot og Trysil kommuner planendringssøknaden for Raskiftet vindkraftverk. Deriblant Næringlivegen som adkomst/tungtransportveg inn fra sør, i retning Halvorsberget. Etter 8,5 km skal det bygges en tilknytningsvei fra Femmerkoia og opp til første turbin – sør i planområdet. Den nye vegen bygges i urørt terreng, og vil være ca. 1,6 km lang. Flere majestetiske furuer er karakteristiske for området der ny vei er planlagt. Det er registrert flere fredede kulturminner langs veitraséen med stort potensiale for nye funn i nærområdet.

Mesteparten av Næringlivegen ligger i områder som er definert til «Bevaring naturmiljø» (Kommuneplan for Trysil 2011-2022 i kommunens kartportal) innenfor «Delområde 4 Ulvåkjølen». Området har flere kvaliteter utover det som er typisk for landskapsregionen, og kan sies å være en god representant for et typisk skogbrukslandskap. Dette er knyttet til mangfoldet av opplevelser både med tanke på kultur- og naturopplevelser.

Swecos forslag til avbøtende tiltak:

  • Ved bygging av ny vei bør man i størst mulig grad unngå at disse kommer i berøring med store furutrær.
  • Ved Lomtjønnkjølen bør inngrep unngås i myrområdene med småtjern vest for veien.

Åmot formannskap valgte å følge rådmannens innstilling: «Åmot kommune har heller ingen merknader til endringene som er foreslått i Trysil kommune.»

Trysil formannskap fulgte også rådmannens innstilling: «Trysil kommune har ingen merknader til planendringene som går på justering av planområdet i nordvest, og bruk og nødvendig utbedring av Villbekkvegen og Næringlivegen inkludert ny trasé som nye adkomstveger.»

Besynderlig at kommunene valgte å overse forslagene til avbøtende tiltak.