Rådmannens forslag til innstilling - Åmot kommune

 

NVE har i brev av 29. oktober 2012 oversendt konsesjonssøknad fra tiltakshaver Austri Raskiftet DA etter energilovens § 3-1 med tilhørende konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kapittel 14, for bygging og drift av Raskiftet vindkraftverk til uttalelse.

 

1. Åmot kommune har følgende synspunkter og merknader til konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen:

- Konsesjonssøknaden om Raskiftet Vindkraftverk er i strid med gjeldende kommuneplan, herunder kommunedelplan for Osenområdet.

- Det er en svakhet at konsesjonssøknaden for etablering av Raskiftet vindkraftverk fremmes uten forankring i en regional plan for vindmøller og uten synliggjorte vurderinger av alternativer.

- Det stilles spørsmål ved om de lovfestede kravene i plan- og bygningsloven til offentlighet, medvirkning og informasjon er oppfylt i forbindelse med arbeidet med konsekvensutredningen.

- Forholdet til gjeldende kommunale planer er mangelfullt belyst. Utredningskravet er ikke oppfylt.

- Visualiseringene som er framstilt er av lav kvalitet og til dels lite representative. Det er betydelig usikkerhet forbundet med hvordan lyssettingen av vindturbinene vil virke visuelt.

- Planområdet er fra før lite undersøkt med hensyn til kulturminner og biologisk mangfold. De beskjedne feltbefaringene som er gjort kan i liten grad oppveie dette. Det kreves gjennomført supplerende undersøkelser for å bøte på dette, før konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen kan tas opp til behandling. Undersøkelsesplikten er ikke for oppfylt.

- Kommunen slutter seg til fylkeskommunens syn om at en eventuell ny nettilknytningstrase bør følge alternativ A på sydsiden av Fv.215.

- Verdien av området Raskiftet- Ulvsjøfjellet- Flishøgda og Osensjøen som friluftsområde, og konsekvensene av vindkraftverket, er undervurdert i konsekvensutredningen. Dette gjelder i forhold til dagens bruk, og ikke minst framtidig utnyttelse.

- Konsekvensutredningen legger for liten vekt på usikkerheten ved konsekvensene av at deler av støybildet fra det planlagte vindkraftverket består av lavfrekvent lyd. Det samme gjelder støyvurderingene som gjøres i forhold til sentrale deler av friluftsområdet Raskiftet- Ulvsjøfjellet- Flishøgda, som vil få nivåer over de anbefalte grenseverdiene for slike områder som følge av vindkraftverket. Området har stor regional og lokal betydning, og er et av de få naturområdene i Åmot kommune som fortsatt er lite berørt av fysiske inngrep og negativ støypåvirkning fra Forsvarets virksomhet.

- Konsekvensutredningen har ikke klart å redusere usikkerheten med hensyn til hvilke samfunnsmessige virkninger etablering av et eventuelt vindkraftverk vil medføre. Konsekvensutredningen er mangelfull i forhold temaet nærings- og samfunnsinteresser (verdiskapning, reiseliv- og turisme).

- Konsekvensutredningen er mangelfull i forhold temaet «Landbruk» når det gjelder forholdet til utmarksnæring og naturbasert turisme som er en viktig del av utviklingen av framtidas landbruk i Norge (”landbruk pluss”-begrepet).

- Store områder i Åmot kommune er i dag øvingsområder for Forsvaret, og mange vassdrag er regulert. Vindkraftverket vil være et stort, nytt tiltak som også vil sette sitt preg. Samtidig er det i gjeldende kommunedelplan for Osenområdet en visjon om at Osen-området med Osensjøen skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen mht. helårs turisme / reiseliv med vekt på natur-/ kulturopplevelse og spesielt vannbaserte aktiviteter. Konsekvensutredningen gir ikke en tilstrekkelig avklaring i forhold til sumvirkninger og naturens og lokalsamfunnets tålegrense. Utredningsplikten er ikke oppfylt.

2. Åmot kommune mener det er vesentlige mangler ved den utførte konsekvensutredningen, og at det ikke kan tas stilling til konsesjonssøknaden slik den nå foreligger. Konsekvensutredningen bes forelagt til uttalelse på nytt etter at det er foretatt supplerende undersøkelser og tilleggutredninger slik det framgår av pkt. 1 ovenfor.

3. Åmot kommune mener spørsmålet om framtidig vindkraftutbygging i kommunen burde blitt tatt stilling til med grunnlag i klima- og energiutredninger som del av forestående kommuneplanrevisjon, i sammenheng med en regional plan for fylket eller et større område.

Rådmannens innstilling - Trysil kommune

 

 1. Etter en samlet vurdering av konsekvensene for lokalsamfunnet vil Trysil kommune ikke tilrå at det gis konsesjon for Raskiftet vindkraftverk.

 

Dette begrunnes med:

 • De negative konsekvensene vurderes å være større enn de positive både for Trysil kommune som helhet og for lokalsamfunnet rundt Osensjøen spesielt.
 • Det er vist i konsekvensutredningen at en vesentlig andel av befolkningen langs Osensjøen i Trysil vil bli påvirket av støy helt opp mot de anbefalte grenseverdier.
 • Konsekvensutredningen sannsynliggjør at et vindkraftverk i liten grad vil bidra til økt sysselsetting eller bosetting i kommunen over tid.
 • Det er ikke sannsynliggjort at et vindkraftverk vil bidra positivt til annen næringsutvikling i området.
 • Konsekvensutredningen viser at vindkraftverket vil ha stor negativ innvirkning på landskapet, spesielt for de bosatt langs Osensjøens østside i Trysil.
 • Det er stor usikkerhet knyttet til hvorvidt et vindkraftverk på Raskiftet vil påvirke markedet for salg av hyttetomter eller verdien av eksisterende landbruks-, bolig- og fritidseiendommer i området.
 • Raskiftet vindkraftverk vil i stor grad redusere områdets verdi som rekreasjons- og friluftsområde for lokalbefolkningen og tilreisende både sommer og vinter.
 • En utbygging kan vanskeliggjøre realisering av kommunens langsiktige overordnete mål for Osensjøområdet.
 • De positive konsekvensene av et vindkraftverk som er synliggjort oppveier ikke de negative konsekvensene for lokalsamfunnet.

 

 1. Dersom det allikevel vurderes å gi konsesjon for Raskiftet vindkraftverk forutsetter Trysil kommune at:

 

  1. Det stilles krav om tilleggsutredninger for følgende temaer:
 • Det utarbeides visualiseringer av aktuell lysmerking av turbinene.
 • Eventuelle endringer i plasseringen av turbiner må medføre nye detaljplaner der kommunen får anledning til å uttale seg.
 • Det må gjennomføres egen kartlegging av naturmangfold, med spesiell vekt på dyrelivet, før NVE tar stilling til konsesjonsspørsmålet.
 • Det må gjennomføres tilleggsutredninger knyttet til lavfrekvent støy med ulike mulige turbinløsninger og lokaliseringer av disse, før NVE tar stilling til konsejonsspørsmålet. Kunnskap og erfaring om dette temaet fra andre land skal trekkes inn i vurderingene.
 • Det må gjennomføres en undersøkelse blant kommunens utenlandske gjester og turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske gjester forventer å oppleve i Trysil som reisemål.
 • Det skal utredes, med utgangspunkt i Trysil kommunes særstilling som en av Norges viktigste og største reiselivskommuner, hvilke konsekvenser et vindkraftverk vest for Osensjøen kan ha på muligheten for å realisere våre langsiktige mål for reiselivet.
 • Virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen knyttet til bomiljø, oppvekstmiljø, trivsel og mulighetene for ny bosetting utredes som eget tema.
 • NVE forutsettes å vurdere tiltakets lønnsomhet i et langsiktig perspektiv i konsesjonsbehandlingen, og sett i forhold til konsekvensene ved en eventuell konkurs av vindkraftselskapet, eller ved at det ikke søkes fornyet konsesjon etter 25 år.
 • Det skal redegjøres for om det finnes tilstrekkelig nettkapasitet i aktuelle tilknytningslinjer og at tilførsel fra Raskiftet vindkraftverk ikke vil utelukke oppgradering eller kapasitetsøkning i eksisterende vannkraftverk i kommunen på grunn av at nettkapasiteten er ”brukt opp”.

 

  1. Det stilles vilkår i konsesjonen om følgende avbøtende tiltak:
 • Det stilles krav til lysmerking av turbinene som er basert på automatikk som kun slår på lysene når luftfartøy er i nærområdet.
 • Som avbøtende tiltak legges skiløypetraseen i god avstand fra turbinområdet for å unngå iskastproblematikk og minimere støynivået i skiløypenettet. I tillegg legges til rette for et skiløypenett i et annet område uten store inngrep og med lignende kvaliteter som Raskiftet, f.eks på østsida av Osensjøen der mesteparten av fritidsboligene ligger.
 • Skyggekast skal detaljutredes for hvert enkelt berørt bygg/uteplass når turbinplassering er endelig bestemt. Tiltakshaver pålegges å bekoste nødvendige tiltak.
 • Alle eksisterende boliger og fritidsboliger som kan bli utsatt for støy over anbefalt grenseverdi skal tilbys nødvendige tiltak for å redusere støynivået. Tiltakene skal bekostes av tiltakshaver.
 • Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak spesielt mot myke trafikanter, og støy- og støvskjerming mot boliger langs fylkesvegen på vestsida av Osensjøen i anleggsperioden.

 

 

Behandling i Formannskapet - 05.02.2013:

Rådmannen la fram nye momenter og ny innstilling i saken slik:

 

«Nye momenter i sak 13/2 – Konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Raskiftet vindkraftverk

 

Trysil kommune har den 29.01.13 mottatt følgende melding pr. e-post fra Norges vassdrags- og energidirektorat:

 

«Vi viser til telefonsamtaler om utsettelse av Trysil og Åmot kommuner sine endelige høringsuttalelser om Raskiftet vindkraftverk. NVE har i dag oversendt krav om tilleggsutredninger til Austri Raskiftet. Disse kravene er vedlagt. NVE har etter samtaler med kommunene kommet frem til at kommunenes endelige høringsuttalelser kan utsettes til etter at Austri Raskiftet har utarbeidet tilleggsutredninger. Dersom kommunene ber om ytterligere tilleggsutredninger, vil NVE vurdere å sette krav om dette.»

 

Det er fra NVE stilt krav til Austri Raskiftet om tilleggsutredninger på følgende tema:

 

 • Fugl (med fokus på truete og sårbare arter, og utredningen skal også omfatte feltundersøkelser)
 • Andre dyrearter (truete og sårbare arter)
 • Forsvaret (virkninger for Hærens aktivitet i regionfelt Østlandet)

 

Rådmannen vil med utgangspunkt i dette tilrå at formannskap/kommunestyre utsetter å ta stilling til konsesjonssøknaden inntil alle tilleggsutredninger foreligger og kommunen har hatt rimelig tid til å vurdere disse.

 

Det viktige nå vil derfor være med utgangspunkt i konsekvensutredningen å ta stilling til hvilke temaer som vurderes å være utilstrekkelig utredet, og fremme krav om tilleggsutredninger på disse områdene. Det anses med bakgrunn i krav om nye tilleggsutredninger fra NVE at temaet naturmangfold dekker det krav som ligger i rådmannens opprinnelige innstilling. I tillegg vil rådmannen be om at forholdet til kommuneplanen, både arealdelen og den langsiktige delen belyses grundigere.

 

Videre må det forutsettes at Trysil kommune må få tilstrekkelig tid til å vurdere både tilleggsutredningene og gjøre en ny samlet vurdering av saken. Det har pr. nå ikke vært mulig å få avklart hvorvidt en utsatt frist kun gjelder kommunen, eller om det også vil bli anledning for øvrige til å komme med nye uttalelser. Vi må derfor beregne tid til å ivareta demokratiske prosesser med informasjon til og medvirkning fra lokalbefolkning og andre berørte.

 

Ny innstilling fra rådmannen:

 

 1. Trysil kommune vil med bakgrunn i e-post mottatt fra NVE 29.01.13 avvente å ta stilling til konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk inntil alle tilleggsutredninger er gjennomført og er vurdert av kommunen.

 

 1. Trysil kommune vil på bakgrunn av Konsekvensutredning for Raskiftet vindkraftverk, datert 03.07.12, og foreliggende saksutredning kreve følgende tilleggsutredninger før det tas stilling til konsesjonssøknaden:

 

 • Forholdet til og konsekvenser for gjeldende kommuneplan (både arealdelen og den langsiktige delen), og kommunens langsiktige mål skal utredes og belyses.
 • Det utarbeides flere visualiseringer av vindkraftverket, samt visualiseringer som også viser aktuell lysmerking av turbinene. Visualiseringspunktene skal bestemmes i samråd med kommunen.
 • Det må gjennomføres tilleggsutredninger knyttet til lavfrekvent støy med ulike mulige turbinløsninger og lokaliseringer av disse, før NVE tar stilling til konsesjonsspørsmålet. Kunnskap og erfaring om dette temaet fra andre land skal trekkes inn i vurderingene. Støyvurderingene skal ta utgangspunkt i det bakgrunnsstøybilde som preger området i dag, og konsekvensene av den fremherskende vindretning i området skal vurderes. Det skal redegjøres for ulike aktuelle avbøtende tiltak både for A-veid støynivå og spesielt for lavfrekvent støy.
 • Det må gjennomføres en undersøkelse blant kommunens utenlandske gjester og turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske gjester forventer å oppleve i Trysil som reisemål.
 • Det skal utredes, med utgangspunkt i Trysil kommunes særstilling som en av Norges viktigste og største reiselivskommuner, hvilke konsekvenser et vindkraftverk vest for Osensjøen kan ha på muligheten for å realisere våre langsiktige mål for reiselivet.
 • Virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen knyttet til bomiljø, oppvekstmiljø, trivsel og mulighetene for ny bosetting utredes som eget tema. Herunder skal det utredes ulike trafikksikkerhetstiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet langs fylkesvegen på Osensjøens vestside under anleggsperioden..

 

 1. Trysil kommune forutsetter at kommunen gis en ny høringsfrist på 3 måneder regnet fra den dag alle tilleggsutredninger er oversendt kommunen. Dette for å kunne ivareta demokratiske prosesser i forhold til informasjon til og medvirkning fra lokalbefolkning og andre berørte.»

 

Forslag fra Ap, Sp, SV v/Ole Martin Norderhaug:

 • Pkt 1:              Som rådmannen
 • Pkt 2:              Innledning som rådmannen
 • Kulepunkt 1:  Utgår
 • Kulepunkt 2:  NVE bes bekrefte at Luftfartsverket stiller seg positive til at Austri får
                         benytte radarstyrte hinderlys i forbindelse med lysmerking.
 • Kulepunkt 3:  Som rådmannen
 • Kulepunkt 4: Austri pålegges å undersøke hvordan utenlandske turoperatører vurderer
                         vindmøller i et område som Søre Osen mht framtidig turisme.
 • Kulepunkt 5:  Utgår
 • Kulepunkt 6:  Utgår

 

 

Forslag fra H v/Liz Bjørseth:

Kulepunkt 4 utgår.

 

Protokolltilførsel v/ ordfører:

Kulepunkt 1, 4, 5 og 6 i rådmannens innstilling i pkt 2 utredes av Trysil kommune i samarbeid med Destinasjon Trysil og andre reiselivsaktører.

 

Votering:

Rådmannens innstilling med endringsforslag fra Ap, Sp og SV og H enstemmig vedtatt.

 

Vedtak i Formannskapet - 05.02.2013:

 1. Trysil kommune vil med bakgrunn i e-post mottatt fra NVE 29.01.13 avvente å ta stilling til konsesjonssøknaden for Raskiftet vindkraftverk inntil alle tilleggsutredninger er gjennomført og er vurdert av kommunen.

 2. Trysil kommune vil på bakgrunn av Konsekvensutredning for Raskiftet vindkraftverk, datert 03.07.12, og foreliggende saksutredning kreve følgende tilleggsutredninger før det tas stilling til konsesjonssøknaden:

 • NVE bes bekrefte at Luftfartsverket stiller seg positive til at Austri får benytte radarstyrte hinderlys i forbindelse med lysmerking.
 • Det må gjennomføres tilleggsutredninger knyttet til lavfrekvent støy med ulike mulige turbinløsninger og lokaliseringer av disse, før NVE tar stilling til konsesjonsspørsmålet. Kunnskap og erfaring om dette temaet fra andre land skal trekkes inn i vurderingene. Støyvurderingene skal ta utgangspunkt i det bakgrunnsstøybilde som preger området i dag, og konsekvensene av den fremherskende vindretning i området skal vurderes. Det skal redegjøres for ulike aktuelle avbøtende tiltak både for A-veid støynivå og spesielt for lavfrekvent støy.

 

Protokolltilførsel:

Kulepunkt 1, 4, 5 og 6 i rådmannens innstilling i pkt 2 utredes av Trysil kommune i samarbeid med Destinasjon Trysil og andre reiselivsaktører:

 • Forholdet til og konsekvenser for gjeldende kommuneplan (både arealdelen og den langsiktige delen), og kommunens langsiktige mål skal utredes og belyses
 • Det må gjennomføres en undersøkelse blant kommunens utenlandske gjester og turoperatører i aktuelle land om hva utenlandske gjester forventer å oppleve i Trysil som reisemål.
 • Det skal utredes, med utgangspunkt i Trysil kommunes særstilling som en av Norges viktigste og største reiselivskommuner, hvilke konsekvenser et vindkraftverk vest for Osensjøen kan ha på muligheten for å realisere våre langsiktige mål for reiselivet.
 • Virkninger for den bosatte befolkningen rundt Osensjøen knyttet til bomiljø, oppvekstmiljø, trivsel og mulighetene for ny bosetting utredes som eget tema. Herunder skal det utredes ulike trafikksikkerhetstiltak for å ivareta befolkningens sikkerhet langs fylkesvegen på Osensjøens vestside under anleggsperioden.