Foto: Wenche Bronken

Søre Osen Grendeutvalg 2012 & 2013…

 

«Grendeutvalget har verken kjempet for eller imot, men kjempet for at bygda skal få best mulig utfall ved en eventuell utbygging.» - sitat «Informasjonsblad for Søre Osen» nr. 2, 2013.

Gjennom hele konsesjonsprosessen for Raskiftet vindkraftverk har folk etterlyst engasjement fra grendeutvalget i Søre Osen. Styret har ønsket å framstå som nøytrale, for å kunne innhente mer kunnskap. Det er arbeidet aktivt i forhold til avbøtende tiltak fra meldingen om Raskiftet vindkraftverk var et faktum. Grendeutvalgets kunnskapsinnhenting om vindkraft er ikke delt offisielt med grenda. Derimot sendte styret ut et ønske om innspill til høringsuttalelse, og inviterte til møte 8. januar 2013 – en uke før høringsfristens utløp. På møtet ble det nedsatt en gruppe som skulle ferdigstille uttalelsen. Foruten grendeutvalgets medlemmer, bestod gruppen av Dagfinn Hagen og May- Britt Bjørlo Henriksen. Søre Osen grendeutvalg 2012 avla sin høringsuttalelse 15. januar 2013.

Styret bestod av:

 • Roger Bronken, leder
 • Lars S. Hammer, nestleder
 • Erik Fjellvang, kasserer
 • Karoline V. Olafsen, sekretær
 • Ivan Nergaard, styremedlem

Grethe Harviken og Erik Nygård var varamedlemmer.

 

I «Informasjonsblad for Søre Osen» nr. 2, mai 2013, står det skrevet under vindmøllesaken (LRLs utheving i teksten):

«Det ble vedtatt på årsmøtet 2012 at det skulle settes ned et vindmølleutvalg som skulle utrede positive og negative sider ved en eventuell utbygging av et vindkraftverk i Raskiftet. Utvalget skulle innhente informasjon om utbyggingen, samt være et bindeledd mellom kommunen, bygda og utbygger (Austri Vind). Det var viktig for grendeutvalget at saken ikke skulle skape splid i bygda. Grendeutvalget ønsket å stå nøytrale da bygda er splittet i saken om utbygging.

Vindmølleutvalget ble dessverre ikke slik som ventet eller avtalt. Vi følte at begge sider ikke ble godt nok belyst, slik som intensjonen med utvalget var. Vi følte at vi hadde blitt part i en sak som vi ikke ønsket å ta endelig stilling til før vi hadde nok informasjon. Det ble derfor på det ekstraordinære årsmøtet 05.07.2012. vedtatt at vindmølleutvalget ikke lenger skulle sorteres under grendeutvalget ved avstemming. Men de sto fritt til å fortsette selvstendig.»

Dermed var vindmølleutvalget nedlagt 1 ½ måned etter at det var opprettet. At det skulle avholdes en avstemming, kom ikke fram av møteinnkallelsen. «Ja-siden» var mobilisert før møtet.

Ivan Nergaard har vært grendeutvalgets representant under forhandlingsmøtene mellom kommunen og Austri Vind.

 

Årsmøtet for Søre Osen grendeutvalg ga følgende styresammensetning for 2013:

 • Helge Haugen, leder
 • Bente Irene Hauge, kasserer
 • Anders Aaneby, nestleder
 • Wenche Bronken, sekretær
 • Per Ivar Nordhagen, styremedlem
 • Roger Bronken, styremedlem (leder 2012)
 • Erik Fjellvang, styremedlem (kasserer 2012)
 • Ivan Nergaard, styremedlem
 • Roar Mellemstad, styremedlem

 

 • Karoline Valsjø Olafsen, varerepresentant (sekretær 2012)
 • Inger Lise Rognstad, vararepresentant
 • Veronika B. Aaneby, vararepresentant

 

Etter høringsfrist, leverer Wenche Bronken sin høringsuttalelse 24. januar 2013. En rekke personer stiller seg bak uttalelsen med sin underskrift. Hun presiserer at høringsuttalelsen ikke er en underskriftkampanje for vindmøllepark, men « vi er de som stiller oss positive til en mulig utbygging, forutsatt gode avbøtende middler og tiltak for Søre Osen».

Det som er interessant med underskriftene er at hele 6 personer som har underskrevet, går inn som nye medlemmer av Søre Osen grendeutvalg noen måneder senere. I tillegg er et styremedlem og et varamedlem gift med to som har underskrevet.

Det oppstår en situasjon hvor både det gamle og nye grendeutvalget på sett og vis leverer hver sin høringsuttalelse i å med at de som stiller seg bak Wenche Bronken opptrer som en samlet gruppe.

 

Her følger Wenche Bronkens høringsuttalelse som hun ber om skal videresendes alle som sitter i formannskap og kommunestyre. Et nesten samlet grendeutvalg 2013 stiller seg med det bak høringsuttalelsen:

 

Raskiftet Vindkraftverk

«Det er en kjent sak at motstanden i Søre Osen er stor i forhold til den planlagte vindmølleparken. Men det er faktisk slik at det også er noen som stiller seg positive hvis vi kan sitte igjen med gode avbøtende tiltak/middler som kan skape vekst, trivsel og næringsutvikling i Søre Osen. Det viktigste er at vi får igjen noe for ulempene en mulig utbygging fører med seg.

Utbedring av vegen på vestsiden og ferdigstillelse av vegen på østsiden er et veldig viktig punkt ved en mulig utbygging. Dette er noe som kommer både fastboende og hytteeiere/turister til gode.

Søre Osen er ei lita grend hvor fraflytting og liten tilflytting er et problem.

Vi er opptatt av å kunne beholde skole, barnehage og butikk og ser en mulig utbygging som en mulighet for å skape interesse og vekst i denne flotte bygda.

Det er også ønskelig at deler av avbøtende middler blir satt i et fond, øremerket bruk i Søre Osen.

Det vil gi oss mulighet for å sette i gang tiltak som kan føre til at folk velger å bosette seg her og tiltak for å øke trivsel.

Området hvor vindparken er planlagt bygd vil bli lettere tilgjengelig for folk flest, forutsatt at vegen ikke blir bommet. Har tro på at området vil bli mere brukt ved f.eks. bygging av gapahuker og bålplasser.

Under utbyggingsperioden ser vi også muligheter for å kunne tilby f.eks. bevertning på samfunnshuset til inntekt for lag/foreninger eller private.

Økt omsetning på butikken er også en mulig positiv virkning.

Vi er som dere sikkert skjønner, opptatt av å ha ei levende bygd hvor folk trives og vil bosette seg. Hvis en mulig utbygging av Raskiftet Vindmøllepark kan være med å bidra til det så er det veldig bra.

 

Vi må se muligheter ikke bare begrensninger!

 

Vil til slutt få presisere at dette ikke er en underskriftskampanje for vindmøllepark.

Vi er de som stiller oss positive til en mulig utbygging, forutsatt gode avbøtende middler og tiltak for Søre Osen.»

 

Følgende personer stiller seg bak høringsuttalelsen til Wenche Bronken:

Elin, Andi og Liv Dybsand, Anne Britt, Erik og Odd Nygård, Stephen, Per Gunnar, Lise og Ole Ingvald Bakke, Oddrun og Bjørnar Hagen, Marit Hammer, Ola og Lisbeth T. Hagebakken, Geir, Mina og Lotte Graff, Hellemine og Steingrim Storlien, Nils Myrene og Irene Norsted Myrene, Eva Berg, Rønnaug Voldmo, Per Ivar Nordhagen, Anders Aaneby, Ingvild Nordsveen, Line Neby, Gunnar Martinsen, Ingjerd Bakken, Espen Lysegge, Inger Lise Rognstad, Inger Svingen, Frode Magesald, Roar Mellemstad, Kristin Stevik, Helge Haugen og Jan Slettum.

Personer uthevet med svart sitter i grendeutvalget 2013.

 

Når et grendeutvalg stiller seg positivt til en mulig utbygging, forutsatt gode avbøtende midler og tiltak, er det klart det oppstår konflikter i grenda i forhold til mange, som mener konsekvensene av et vindkraftverk på Raskiftet, vil bli så store at de ikke kan bøtes gjennom avbøtende midler!