Referat fra møte om løypekjøring_Søre Osen_ 19.11.15.

Agenda: Oppfølging av konsesjonsvilkår vedr. skiløyper og friluftsliv, stå rustet ved evt. positiv investeringsbeslutning og organisering/samkjøring av felles løypenett uavhengig av vindkraftutbygging

Raskiftet_Arkeologisk rapport_Fylkesdirektøren_Hedmark fylkeskommune_ Mottatt Trysil 16.11.2015_

Det er stort potensial for ytterligere funn av kullgroper i området rundt registreringene - søndre tilkomstvei. Kullgropene godt synlige i terrenget.

Finansavisa 25.11.15._Ny kraftundersøkelse_Skrikende behov for omstilling_

Kraftprisene stuper, mens kraftselskapenes kostnader stiger. «Det er på tide at kraftselskapene snart reagerer», sier Lars Erik Maurud i PA Consulting.

Korrespondansen mellom Austri og Vegvesenet om bruk av fylkesveg 562 ved utbygging av vindkraftverk – brev fra Austri Vind - journalført Trysil kommune 27.10.15. Innsyn 10.11.15.

Austris høringsinnspill til handlingsprogram for fylkesveger 2014-2017- datert 17. april 2013

Forstudier FV 562 (Vestside-vegen): Visse tilpasninger med høybrekk/lavbrekk/kurvaturjusteringer. Bekostes av utbygger.

Rapport - Støy og stillhet i friluftsliv - Nils Faarlund, 1992

Utgiver: Statens forurensningstilsyn. En rapport som aldri går ut på dato.

INON_verdi_som_indikator_for_tilstanden_i_norsk_natur

Miljødirektoratets faglig vurdering av INONs verdi som indikator for tilstanden i norsk natur, og om det finnes andre alternativer som eventuelt kan erstatte INON, for eksempel satelittovervåking.

Miljødirektoratet kritiserer NVEs konsesjonspraksis i rapport til Klima- og miljødepartementet - m. kommentarer - TU 09.11.15.

Vindkraftutbygging tross store miljøkonflikter - NTB-DN 10.03.2013 - Riksantikvaren trekker seg

Aktuelt tilbakeblikk jf. Miljødirektoratets rapport.

Inngrepsfrie naturområder (INON) - avvikling som verktøy i arealpolitikken - 11.05.15.

Inngrepsfrie naturområder ikke lenger et begrep som tillegges vekt i konsesjonssaker.

Klage fra NOF på konsesjon til tre vindkraftverk i Hedmark 20.02.14.

Klagen fra NOF på vedtak om konsesjon til Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk i Nord-Odal kommune, Raskiftet vindkraftverk i Trysil kommune og Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk, Engerdal kommune.

KOLGROPER – GULL ELLER GRÅSTEIN Kjetil Loftsgarden, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Vindturbiner truer hønsefugl - Olav Hjeljord og Per Wegge

Klage på støy - Lista vindkraftverk - 06.04. 2014

Klage på støy og andre plager fra Lista vindkraftverk - 06.04. 2014.

Eidsiva - Fornotat Eiermøte 19. august 2015

Selve saksframlegget: «Etablering av en avtale som sammen med andre tiltak skal sikre Eidsiva-konsernet en sterk kredittvurdering og derved gode lånebetingelser».

Eidsiva- invitasjon Eiermøte 19. august 2015

Krav om granskning av Eidsiva - OA 27. august 2015

Nei til å granske Eidsiva - Østlendingen 01.09.15.

Ekstraordinær generalforsamling i Eidsiva - innsyn 28.10.15.

Informasjon om møter i Eidsiva - Innsyn 28.10.15.

Innledning til vindkraftdebatt - medlemsmøte Trysil Høyre - 29.01. 2913

Vindkraft på Raskiftet? Innledning til debatt ved Anders Nyhuus.

Austri Raskiftet DA - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk - Høring

Trysil kommune innvilget dispensasjon, og LRL har påklaget dispensasjonsvedtaket. 8. november 2015 foreligger det ingen tilbakemelding fra Trysil kommune om klagen er avvist, eller tatt til følge.

Austri_Folkemote_Raskiftet_4okt2011

OEDs invitasjon til klagebefaring 17. oktober 2014.

Sivil_klage_140618 T Gabrielsen (4)

Klage til Sivilombudsmannen: Klage på mulig ugyldige og uriktige forvaltningsvedtak av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Engerdal kommune i forbindelse med konsesjon for Kvitvola/Gråhøgd