Invitasjon til uttalelse mottatt fra Trysil kommune 3. juli.

 

Trysil kommune

Plan-, bygg- og miljøavdelingen

 

Saksbehandler Bjørn Tore Bækken

Direkte telefon  47 47 29 59

Telefaks 21 55 76 11

 

Dato 29.06.2015

 

Austri Raskiftet DA - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av Raskiftet vindkraftverk - Høring

Olje- og energidepartementet har i dag 29.06.15 stadfestet NVEs vedtak av 30. januar 2014 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Raskiftet vindkraftverk i Åmot og Trysil kommuner. De klager som er fremmet på NVEs vedtak er dermed ikke tatt til følge.

Austri Raskiftet DA har i brev datert 20.02.15 søkt Trysil kommune om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å bygge og drive Raskiftet vindkraftverk med tilhørende infrastruktur i Trysil og Åmot kommuner. Det vises til konsesjonssøknaden med konsekvensutredning for Raskiftet, oversendt jfr. brev fra NVE 26.10.12, og til NVEs konsesjonsvedtak datert 30.01.14.

Det vises til sakens dokumenter som i sin helhet tilgjengelige på NVEs hjemmesider:

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vindkraft/?soknad=2099&type=56  

Med dette søkes det om dispensasjon gjeldende for et planområde på til sammen ca. 27 km2 beliggende på vestsida av Osensjøen i Trysil og Åmot kommuner, og omfatter bl.a. høydedragene Raskiftet, Ulvsjøfjellet og Halvorsberget. Ca. 21 km2 av planområdet ligger i Trysil kommune. Adkomstveg fra offentlig veg og inn i planområdet slik den er vist i konsesjonssøknaden tar av fra fylkesveg 562 ved Odden og ligger i sin helhet i Trysil kommune. Det er dermed den delen av planområdet som ligger i Trysil kommune og adkomstvegen fra fylkesveg 562 det her søkes om dispensasjon fra kommuneplanen for.

Det er fra søker mottatt kvitteringer for utsendte nabovarsler. Vi har mottatt kopi av én nabomerknad fra Statens vegvesen, datert 31.03.15, som viser til tidligere uttalelser i saken i høringen av konsesjonssøknaden. Det minnes om at kryss/avkjørsler må utformes i henhold til vegnormalene.

Utover dette har Austri Raskiftet meddelt at de ikke har mottatt nabomerknader.

I Kommuneplans Arealdel 2014-2025 for Trysil kommune (vedtatt i kommunestyret 18.02.14) er planområdet med omkringliggende arealer avsatt til LNF-område med hensynssone Bevaring naturmiljø. Her står at Formålet med hensynssonen er å bevare større sammenhengendenaturområde der en tar vare på dyre- og plantelivet, og muligheten til å ferdes i størresammenhengende naturområder. Tiltak som kan føre til oppstykking eller redusere områdets egenart skal ikke tillates. Kommunen skal være restriktiv mht. å tillate nye tekniske inngrep (veger, kraftlinjer, master og lignende).

Det skal legges til grunn svært streng dispensasjonspraksis for bygg og tiltak som ikke er tilknyttet stedbunden næring, og for løyve til motorferdsel i utmark.

Selve planområdet er i tillegg vist med hensynssone Båndleggingssone for regulering etter pbl eller etter annet lovverk (pbl § 11-8d). I dette tilfellet etter energiloven.

Etablering av Raskiftet vindkraftverk er dermed i strid med kommuneplanen og krever dispensasjon fra denne. I henhold til gjeldende delegasjonsreglement for Trysil kommune er Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift delegert myndighet til å gi dispensasjon etter pbl § 19-2 og 19-3 fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan og bygningsloven.

I arbeidet med ny plan- og bygningslov er det skjedd en samordning med energiloven, slik at det ikke lenger er krav om reguleringsplan for denne type tiltak. Det kan ivaretas gjennom dispensasjon fra kommuneplanen, og oppfølgende miljø, transport og anleggsplan (MTA) og detaljplan i medhold av konsesjonsvedtaket og energiloven. Gitt konsesjon gir grunnlag for å gi dispensasjon. Olje- og energidepartementet har i tillegg mulighet til å gi konsesjonen virkning som statlig arealplan.

Dette kan forstås som at dersom kommunen ikke gir dispensasjon fra kommuneplanen, kan departementet vedta at konsesjonen gjelder som statlig reguleringsplan og som dermed overstyrer kommuneplanen.

Kommunestyret i Trysil vedtok den 26.11.13, i forbindelse med høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning og tilleggsutredninger, å tilrå at det gis konsesjon til Raskiftet vindkraftverk.

Anmodning om uttalelse

Det anmodes med dette om uttalelse til søknaden i henhold til plan- og bygningslovens kapittel 19 om behandling av dispensasjonssøknader. Dette høringsbrevet sendes berørte statlige og regionale interesser, samt lokale organisasjoner rundt Osensjøen i Trysil som har vært delaktige i prosessen.

Med bakgrunn i departementets stadfesting av konsesjonen for Raskiftet vindkraftverk og den omfattende høringsprosessen med konsesjonssøknaden anses det ikke nødvendig å høre øvrige organisasjoner i denne saken.

Naboer er varslet og gitt mulighet for merknader i samsvar med reglene i plan- og bygningslovens kap. 19 om Dispensasjon og § 21-3 Nabovarsel.

Høringsfrist settes til 15. august 2015.

 

Med hilsen

Bjørn Tore Bækken

Avdelingsleder

 

Dette brevet er elektronisk godkjent og sendes derfor uten signatur.

 

Evt. svar på dette brevet bes sendt postmottak@trysil.kommune.no merket 2011/1721.

 

Sendt til:

 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR

Hedmark fylkeskommune - samferdsel, kulturminner og plan

Postboks 4404 Bedriftssenteret 2325 Hamar

Statens vegvesen region øst Postboks 1010 2605 Lillehammer

Forsvarsbygg Postboks 405 Sentrum 0103 OSLO

 

Søre Osen grendeutvalg Helge Haugen 2428 SØRE OSEN

La Raskiftet Leve Snefrid Reutz-Håkenstad Osensjøen øst 1152 2428 SØRE OSEN

Osensjøen Reiselivslag Hans Nordli Osensjøen øst 91 2428 SØRE OSEN

Osensjøen båtforening Rolf Mellum 2428 SØRE OSEN