7. mai, 2016

Ettersendt notat til eiermøtet 12. mai: "Utbytte fram mot 2020"

 

«Kraftbransjens inntjening er vesentlig svekket de siste årene, og dette ser ut til å vedvare i lang tid framover. På denne bakgrunn ønsker styret i Eidsiva Energi AS en dialog med konsernets eiere om nivå for rullerende utbytteplan de kommende årene.»


Det er vanlig praksis at ordfører, eller vara-ordfører, representerer eierkommunen på Eidsivas eiermøter/generalforsamling. Kommunestyrene i Åmot og Trysil er ikke forelagt notatet, eller tatt stilling til innholdet. Ordførerne har derfor ikke mandat til å fremme sitt syn (evt. sitt eget partis syn) på endret utbyttenivå på vegne av de folkevalgte!

Link til notatet:


Brevdato: 28.04.2016. 

7. mai, 2016

Redusert utbytte vil ramme offentlige budsjetter i innlandet

 

LILLEHAMMER: Redusert utbytte fra kraftsektoren vil avgjort ramme mange kommunebudsjett og fylkeskommunale budsjett.

– Gausdal har vært informert om og er klar over utfordringene som kraftbransjen som sådan står overfor, og som utfordrer Eidsivas evne til å fortsette med nåværende ordning knyttet til garantert minimumsutbytte til eierne, sier økonomisjef Marit Bråten Homb i Gausdal kommune.

            I inneværende økonomiplan for 2016–2019 er forholdet likevel ikke tatt høyde for, da kommunen har forholdt seg til gjeldende avtale.

            – Dette blir et tema som både administrasjonen og de folkevalgte må ta stilling til i tilknytning til budsjettering av utbytte for kommende budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2019, sier hun.

            Bråten Homb sier at det per nå ikke foreligger anslått nivå på framtidig utbytte fra selskapets side, og at det derfor er vanskelig å si hvordan dette vil påvirke kommunens tjenestetilbud.

            – Enkelt sagt kan en si at et redusert utbytte i størrelsesorden 1 mill. kr vil medføre 1,5-2 færre stillinger i kommunens tjenester. Med de utfordringer som framgår av kommunens strategiplan 2016–2019 er det ingen tvil om at en vesentlig reduksjon av utbyttet fra kraftsektoren vil gi negative ringvirkninger, sier hun.

            Gausdal forvalter sitt eierskap i Eidsiva sammen med Lillehammer gjennom LGE Holding AS som eier 16,5 prosent av selskapet. Redusert utbytte vil ramme offentlige budsjetter i innlandet VIL SVI: Marit Bråthen Homb sier lavere utbytte vil merkes.

GD: 06.05.2016.

5. mai, 2016

Vedr. registrering av automatisk fredete kulturminner – Kjølberget

www.vaaler-he.kommune.no


Det er påvist i alt 34 kulturminner, 33 kullgroper og ett jernframstillingsanlegg, i tiltaksområdene med nærområder. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er dermed oppfylt.

Dersom tiltak kommer i konflikt med fredete kulturminner, må dette avklares gjennom søknad om dispensasjon etter kulturminneloven § 8, første ledd.

Hedmark fylkeskommune: 18.04.2016.

5. mai, 2016

Eidsiva: Innkallingen til ordinær generalforsamling med sakspapirer

www.eidsivaenergi.no


Generalforsamlingen avholdes 12. mai 2016 på Hammer Hotell, Lillehammer.

5. mai, 2016

Eidsiva: Årsberetning & Årsregnskap 2015

www.eidsivaenergi.no


- Eidsiva har innenfor vann- og vindkraft en betydelig portefølje av aktuelle investeringsprosjekter som kan realiseres fram mot 2020. Det økonomiske grunnlaget for disse prosjektene er imidlertid svekket som følge av det fallende kraftmarkedet. I tillegg forventes store investeringer på nettområdet og innenfor fiberutbygging.