6. jun, 2014

Brev til borgmestre om undersøgelse af vindmøllestøj og helbred

mst.dk

Publiceret 12-12-2013

Mïnistre vil undersøge om støj fra vindmøller påvirker vores helbred eller ej.

Martin Lidegaard og Ida Auken har skrevet et brev til landets borgmestre om en ny undersøgelse om sammenhængen mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har i fællesskab med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse besluttet at finansiere undersøgelsen.

I de senere år er bekymringer om støj fra vindmøller opstået i debatten om vindmøller, fordi nogle mennesker oplever støjgener og er bekymrede for, om støjen har negative helbredseffekter.

Der foreligger imidlertid ikke nogen videnskabelige undersøgelser, der viser, at støj fra vindmøller har negative helbredseffekter. Det er forventningen, at en grundig undersøgelse kan imødegå disse bekymringer. Den lange tradition med vindmøller i Danmark og de omfattende data for befolkningens sygdomsforhold, vi har i Danmark, giver en enestående mulighed for at bruge registerdata og dermed opnå valide, uvildige resultater. Ud over at undersøge sammenhængen til hjerte-kar-lidelser er det besluttet, at undersøgelsen også skal belyse, om der er sammenhæng mellem vindmøllestøj og henholdsvis depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes og fødselsvægt. Det er forventningen at undersøgelsen kan gennemføres på ca. 3 år.

I brevet til borgmestrene skriver Martin Lidegaard og Ida Auken, at det er deres klare opfattelse, at kommunernes arbejde med den planlægning af vindmøller, som følger af energiforliget fra marts 2012, kan fortsætte mens undersøgelsen pågår. Hermed menes, at både planlægningen og selve udbygningen kan fortsætte.

6. jun, 2014

Danske støjgrænser for vindmøller

Støjgrænser for vindmøller

Vindmøller må ikke støje mere end de grænser, der står i vindmøllebekendtgørelsen. Der er både grænser for den ’almindelige’ støj fra vindmøller og en grænse for lavfrekvent støj:

  • For boligområder, sommerhusområder o.l.: 39 dB (ved 8 m/s) og 37 dB (ved 6 m/s).
  • For nabobeboelse i det åbne land: 44 dB (ved 8 m/s) og 42 dB (ved 6 m/s).

For begge ovenstående kategorier er grænsen 20 dB for lavfrekvent støj både ved 6 og 8 m/s. Grænsen for lavfrekvent støj gælder for det beregnede indendørs støjnivea

6. jun, 2014

Støj fra vindmøller - Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

www2.mst.dk

Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller giver svar på mange spørgsmål om vindmøllestøj og om, hvordan støjreglerne håndteres.

6. jun, 2014

De nye regler - Vindmøllebekendtgørelsen

mst.dk

Reglerne om lavfrekvent støj trådte i kraft fra 1. januar 2012 . Hermed er Danmark det første land i verden, som har bindende grænser for lavfrekvent vindmøllestøj.

De nye regler i vindmøllebekendtgørelsen supplerer de hidtil gældende støjgrænser for vindmøller med en ny grænse på 20 dB for den lavfrekvente støj og sikrer dermed, at hverken den sædvanlige støj eller lavfrekvent støj bliver generende, når de nye vindmøller kommer.

6. jun, 2014

Mølleindustriens manipulerende myter

Susanne Jensen: Politiken 20.03.2012