17. mai, 2014

Forventningsdokumentet vis a vis Kommuneplanen

www.regjeringen.no

Forventningsdokumentet - nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

For å fremme en bærekraftig utvikling, gjøre kommunal planlegging mer målrettet samt sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt, har plan- og bygningsloven av 2008 fått nye bestemmelser om at det hvert fjerde år, skal utarbeides et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni 2011.

Forventningsdokumentet peker på hvilke hensyn fylkeskommunene og kommunene bør legge vekt på i sin planlegging for å gjennomføre nasjonal politikk på områder som spenner fra klima og natur til samferdsel, næringsliv og oppvekstsvilkår.

16. mai, 2014

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark

innsyn.hedmark.org

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark

Fylkesrådets målsetting er at dette dokumentet skal gi uttrykk for Hedmarks regionalpolitiske føringer for håndtering av vindkraftsaker i fylket. Fylkesrådet vil legge dokumentet til grunn ved sin behandling av kommende vindkraftsaker.

Det presiseres at dokumentet gjelder vindkraft og primært skal gi føringer for fylkeskommunens egen behandling av vindkraftsaker, men at også andre aktører står fritt til å benytte dokumentet slik de måtte ønske.

Siden framdriftsplanen for arbeidet er stram, vil alle mottatte høringsuttalelser følge saken til fylkestingets behandling i desember, også de som kommer inn etter høringsfristen 13. november 2013.Fylkestingets protokoll:

SAK 91/13

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark - Sluttbehandling

Innstilling til vedtak:

Komiteen legger saken fram for fylkestinget med slik forslag til vedtak:

Foreliggende forslag til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark, datert
20.11.2013, vedtas som grunnlagsdokument for fylkeskommunens behandling av kommende
vindkraftsaker.

Saken legges fram for fylkestinget med representanten Eva Arnseth som saksordfører.

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Foreliggende forslag til regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark, datert
20.11.2013, vedtas som grunnlagsdokument for fylkeskommunens behandling av kommende
vindkraftsaker.


Avklaring av habilitet før behandling:

Reidar Åsgård (A) tok opp spørsmålet om sin habilitet på grunn av sitt styreverv i Eidsiva.
Tiltakshaver for vindkraftprosjektet i Engerdal er et datterselskap av Austri Vind, som igjen er et selskap under Eidsiva, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Geir Byberg (Krf) tok opp spørsmålet om sin habilitet fordi han sitter i bedriftsforsamlingen til
Eidsiva, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Fylkesordfører Dag Rønning (Sp) tok opp spørsmålet om sin habilitet fordi han har en eiendom som kan bli berørt dersom det bygges vindmøller i Engerdal, jf. forvaltningsloven § 6 annet ledd.

Ingen representanter ble vurdert som inhabile. Representantene som var berørt deltok ikke i spørsmålene rundt habilitet.

16. mai, 2014

Fylkestingsmelding nr. 12/2013: Status på klima- og energiområdet

www.hamarregionen.hedmark.org

Fylkestingsmelding nr. 12/2013: Status på klima- og energiområdet

Framlagt 2. desember 2013 - Hedmark fylkesting

14. mai, 2014

KOMMUNEDELPLAN - OSENOMRÅDET: Planbeskrivelse 2011

14. mai, 2014

KOMMUNEDELPLAN OSEN-OMRÅDET

www.arkitektbua.no

Kommunedelplanen inkluderer Slemdalen og Osdalen.

Dette dokumentet tar for seg planbestemmelser og retningslinjer