Natur & Kultur - Turist & Reiseliv - Friluftsliv & Rekreasjon

"Her handler det om valg av verdier og troverdighet i forhold til det vi tidligere har sagt."

- Hans Petter W. Adolfsen, Ap i Åmot

 

Hedmark fylkes hovedmål:

Attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst.

Attraktivitet et ett av fire hovedutviklingsområder i «Regional planstrategi 2012-2015» for Hedmark fylke. Målet er et enda bedre og mer attraktivt Hedmark. Hedmark fylke ønsker samarbeid for å øke kommuner og regioners evne til å tiltrekke seg og beholde innbyggere gjennom hovedutviklingsområdet attraktivitet.

            «Naturen har en egenverdi. Den gir gode muligheter for friluftsliv og bokvalitet, og er viktig for steders attraktivitet og som et grunnlag for en positiv befolkningsutvikling. Det er derfor viktig at naturressursene utnyttes på en framtidsrettet og bærekraftig måte som har positive eller akseptable effekter for naturmangfold og andre viktige miljøverdier.»

Regionalt Framsyn:

«Vi må bli dyktigere i å vise fram hva vi har som våre spesielle kvaliteter både for næringsutvikling og bosetting. Stedsutvikling er en avgjørende del av arbeidet innen attraktivitet. I Hedmark innebærer stedsutvikling både næringsutvikling, sosiokulturell utvikling og fysisk utvikling av stedene basert på kulturarven og naturgitte forutsetninger. Sosiale møteplasser og sentre er sentrale trivselsfaktorer, og kvalitet i fysiske omgivelser er betydningsfull for stedsidentitet. Tilhørighet og stedsidentitet gir positiv påvirkning på befolkningens helseutvikling.»

Visjon Sør-Østerdalsregionen:

Sør-Østerdal er urbant, vilt og vakkert – regionen der det er godt å leve, arbeide og feriere.

Kommunedelplan for Osenområdet, Åmot:

Osenområdet med Osensjøen skal utvikles til et av de viktigste tyngdepunktene innenfor Østerdalsregionen med hensyn til helårsturisme/reiseliv med vekt på natur-/kulturopplevelser og spesielle vannbaserte aktiviteter. Videre skal området utvikles som et attraktivt regionalt senter med et aktivt næringsliv og godt servicetilbud overfor fastboende, hytteeiere og turister. Det skal bygges nye fritidsboliger på attraktive tomter med god miljøprofil. I planens arealdel er det lagt ut et betydelig antall med nye hyttetomter, herunder 335 nye tomter på østsida av sjøen.

Kommuneplan, langsiktig del, Trysil:

Trysil kommune har en stor visjon om at Trysil skal bli Nordens ledende bærekraftige helårs reiselivsdestinasjon. Det skal legges til rette for at grendene blir aktive bidragsytere i utviklingen av Trysil som helårig reisemål.

En av tre hovedoppgaver for Trysil kommune er å være samfunnsutvikler ved å engasjere seg i og påvirke utviklingen av lokalsamfunnet:

«Å være samfunnsutvikler innebærer et allsidig arbeid for å skape attraktive samfunn og gode levekår for befolkningen. Gjennom aktiv tilrettelegging og i samspill med næringsliv, frivillig sektor og innbyggerne, kan kommunen videreutvikle gode lokalsamfunn og legge til rette for næringsliv, entreprenører og ildsjeler.»