26. mar, 2015

Effekten av big data

www.digi.no

Ringeriks-Kraft i Buskerud er blant pionerene på smarte målere, og kan dokumentere bruk av big data til å redusere behov for utbygging av strømkapasiteten.

Ved hjelp av big data-verktøyet Connected Grid skal Ringeriks-Kraft i gang med et eget prosjekt for å utnytte kapasiteten i hver trafo mest mulig.

- Vi skal rett og slett fysisk flytte om på utstyret, slik at vi får riktig størrelse på nettstasjonene og plassere dem der det er mest behov for dem. Dermed kan vi utsette utbygging av strømkapasitet ytterligere, sier Morten Sjaamo.

Digi: 20. mars 2015.

26. mar, 2015

eSmart systems: Droner skal overvåke kraftnettet

www.digi.no

Dronen skal være i stand til å fange opp manglende topphatter i kraftledninger automatisk, råtne trær, sprekker i isolatorer og hakkespett-hull; vanlige utfordringer i arbeidet med å vedlikeholde strømnettet.

- Droner i seg selv er ikke nytt, men dette blir en drone som er tilkoblet og vet noe om tilstanden ute i nettet. Den kjenner topologien. Vi kan laste over kjøreruter og laste data inn i nettskyen og bruke maskinlæring og algoritmer for automatisk å finne feil, forklarer systemingeniør Christian Thun Eriksen i eSmart Systems.

Resultatet skal bli en mer effektiv drift. Jo raskere et strømbrudd kan identifiseres og feilen utbedres, jo lavere blir kraftselskapenes såkalte kilekostnad, det vil si kostnaden ved ikke å få levert energi i en periode.

Digi: 5. mars 2015.

8. mar, 2015

BBC FUTURE: En bedre oppkoblet verden

www.bbc.com

"Jo mer vi tilkobler, desto bedre blir verden". Er det sant? Det er målet!

Banebrytende teknologi som er i ferd med å bli påtvunget verdens strømkunder, vil endre menneskenes levesett og hvordan de holder kontakt med verden rundt seg i framtida. Spørsmålet er hvem som til slutt tjener på disse endringene... Kraftindustrien er kommersielle aktører som skal innfri eiernes krav til inntjening.

Produktivitetskommisjonen, ledet av Jørn Rattsø, har framlagt en rapport der de anbefaler å åpne opp for en ny vurdering av eierskapet til vannkraften og likestilling av private og offentlige eiere. Lite sannsynlig at anbefalingene blir fulgt opp i denne stortingsperioden. Men hva vil skje i neste?

I 2008 ble den såkalte konsollideringsmodellen innført, som sikret at bare offentlige aktører kunne være eiere av vannfall og kraftverk når konsesjonsperiodene var over. Samtidig fikk private eiere, med tidsbegrenset konsesjon, muligheten til å realisere markedsverdien ved salg av kraftverket til et offentlig eid selskap før hjemfall.

Rattsø-utvalget foreslår å løse opp konsollideringsmodellen. Utvalget mener den nasjonale råderetten over vannkraftressursene er godt sikret og ikke avhengig av offentlig eller nasjonalt eierskap. Ønsket om at det norske folk skal sikres en betydelig del av den ekstraordinære avkastningen, kan sikres gjennom skatte- og avgiftssystemet, skriver utvalget. Når det gjelder nettselskaper, taler konkurransehensyn for at det naturlige monopolet bør rendyrkes og skilles fra annen konkurranseutsatt virksomhet.

11. feb, 2015

Aftenposten: 5 ting du bør vite om strømmålere

www.aftenposten.no

A-Digital 10.02.15.

30. jan, 2015

NVE vil splitte kraftselskapene og unngå nettleie-hopp.

www.tu.no

NVE ønsker ikke kryssubsidiering - at den konkurranseutsatte delen av kraftselskapene skal kunne dytte kostnadene over på nettselskapene som er monopoler, og som kan øke nettleia.

TU: 16.01.15.