Gull i Raskiftet! Foto: Nina M. Haugan Hagebakken, Rena.

Sammensetningen av styret for aksjonsgruppa:

 

Snefrid Reutz-Håkenstad, leder

Tove B. Holmen, nestleder/kasserer

Ragnar Reutz-Håkenstad, styremedlem

Per Ø. Schiong, styremedlem

Ketil Skogen, styremedlem

 

Møtende vararepresentant:

Tore Kjernli

 

Foto: Nina M. Haugan Hagebakken.

 

Vedtekter for foreningen ”La Raskiftet Leve!”

  

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: La Raskiftet leve! (forkortet «LRL»), og ble stiftet 19.06.2013.

§ 2 Formål

LRL er en ideell, frittstående og politisk uavhengig organisasjon som har til formål å bevare området Raskiftet i Åmot og Trysil kommuner fri for vindturbiner.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Enkeltpersoner tas opp som medlemmer ved innbetaling av den til enhver tid gjeldende medlemskontingent. Styret kan ta opp andre enn enkeltpersoner etter nærmere godkjenning.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis. For 2013 er kontingenten kr. 200. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

 § 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

 § 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes innen utgangen av april måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, ved kunngjøring på foreningens hjemmeside eller ved andre oppslag. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

 § 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent.

 § 10 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal: 

1. Behandle LRL sin årsmelding

2. Behandle LRL sitt regnskap

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent, budsjett og handlingsplan

5. Velge:

a) Leder og nestleder

b) styremedlem(mer)

 § 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 § 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 § 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på inntil seks styremedlemmer. Det kan velges inntil 3 varamedlemmer. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styremedlemmer foreslås av foreningens medlemmer og velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Hvert styremedlem velges for ett år.

 Styret skal: 

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med LRL sin økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere LRL utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

 § 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

 § 15 Oppløsning (§ 15 kan ikke endres.)

Oppløsning av LRL kan bare behandles på ordinært årsmøte, og vedtas med minst 2/3 flertall. Ved oppløsning skal alle foreningens midler tilfalle et tiltak som kan fremme trivsel/ friluftsliv i Åmot og Trysil. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av LRL. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 15.